ETHAIVISA รับบริการต่ออายุวีซ่า

เราดูแลตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนต่ออายุวีซ่าเรียบร้อย

Visa Extension การต่ออายุวีซ่า คือ ในประเทศไทยหมายถึงกระบวนการที่บุคคลที่อยู่ในประเทศไทยภายใต้หมวดหมู่วีซ่า ที่เฉพาะเจาะจงสามารถขยายระยะเวลาการพำนักอย่างถูกกฎหมายได้หลังจากวันหมดอายุของวีซ่าปัจจุบัน กระบวนการนี้สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ในประเทศไทยเพิ่มเติมหลังจากระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจากวีซ่าเดิม

ประเภทวีซ่าและเอกสารที่สามารถต่ออายุได้มีอะไรบ้างมาดูกันเลย

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีทำงาน Work Permit
ข้อกําหนดสําหรับการขออยู่ต่อเพื่อทํางานในประเทศไทย

เอกสารประกอบการยื่นคําร้อง

 • 1. แบบฟอร์ม ตม.7 : รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 4 x 6 ซม. และค่าธรรมเนียม 1,900 บาท (คนต่างด้าวต้องยื่นคําร้องด้วยตนเอง)
 • 2. สําเนาหนังสือเดินทาง : (หน้าที่มี รูปถ่าย วีซ่า ตราเข้าเมืองครั้งล่าสุด บัตรขาออก (ตม.6) ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศอีกครั้ง ตราอนุญาตให้อยู่ต่อครั้งล่าสุด โดยให้คนต่างด้าวลงนามรับรองสําเนาทุกหน้า)
 • 3. หนังสือรับรองการจ้าง : จากสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (แบบ สตม.1)
 • 4. สําเนาใบอนุญาตทํางาน : (ทุกหน้าต้องมีข้อมูล และให้คนต่างด้าวลงนามรับรองสําเนาทุกหน้า)
 • 5. สําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล : เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • 6. สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด : อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • 7. สําเนางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน ภ.ง.ด. 50 : ใบเสร็จรับเงิน และ สบช.3 (ต้องผ่านการรับรองจากกรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือใช้เอกสารจริง)
 • 8. สําเนา ภ.ง.ด.1 : ที่มีชื่อพนักงานไทยและคนต่างด้าวผู้ยื่นคําร้อง 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 • 9. สําเนา ภ.ง.ด.91 : ล่าสุดของคนต่างด้าวผู้ยื่นคําร้อง พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
 • 10. สําเนาแบบส่งเงินสมทบ : สปส. 1-10 ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 • 11. สําเนา ภ.พ.30 หรือ ภ.พ.36 : งวดล่าสุด 3 เดือน พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 • 12. เอกสารแสดงความจําเป็นต้องจ้างคนต่างด้าว : เช่น ประกาศรับสมัครคนไทยแล้วไม่มีผู้สมัคร
 • 13. แผนที่แสดงสถานที่ทํางาน : พร้อมประทับตราบริษัทและลายเซ็นผู้มีอํานาจ
 • 14. เอกสารอื่นๆ : ตามที่คณะกรรมการตรวจคนเข้าเมืองกําหนด (แบบ สตม.2)
 • 15. รูปถ่ายสถานประกอบการ : พร้อมประทับตราบริษัท และให้เห็นภาพพนักงานไทยและต่างด้าวทํางาน
 • 16. นําเอกสารจริง : ตามข้อ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 มาแสดงด้วย
 • 17. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ : สมาชิกในครอบครัว ถ้ามี

** หมายเหตุ: ข้อ 8-11 ต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง **

ข้อกําหนดการขออยู่ต่อสําหรับครู อาจารย์
หรือผู้เชี่ยวชาญในสถาบันการศึกษาของรัฐ

เอกสารประกอบการยื่นคําร้อง

 • 1. แบบฟอร์ม ตม.7
 • 2. สําเนาหนังสือเดินทาง
 • 3. สําเนาใบอนุญาตทํางาน
 • 4. หนังสือรับรองและขออยู่ต่อจากสถาบันการศึกษา : ระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาจ้างงาน
 • 5. สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู : หรือหนังสือรับรอง/ผ่อนผันจากคุรุสภา (ยกเว้นระดับอุดมศึกษา)

ข้อกําหนดการขออยู่ต่อกรณีติดตามครอบครัว

เอกสารประกอบการยื่นคําร้อง

 • 1. แบบฟอร์ม ตม.7 : พร้อมรูปถ่าย 4 x 6 ซม.
 • 2. สําเนาหนังสือเดินทาง : ผู้ยื่นคําร้อง
 • 3. สําเนาหนังสือเดินทางคนต่างด้าว : ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศ
 • 4. สําเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์ : เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร เอกสารการรับรองบุตร หรืออื่นๆ

ข้อกําหนดการขออยู่ต่อกรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย

เอกสารประกอบการยื่นคําร้อง

 • 1. แบบฟอร์ม ตม.7
 • 2. สําเนาหนังสือเดินทาง
 • 3. หลักฐานรายได้ : เช่น เงินบํานาญ ดอกเบี้ย เงินปันผล
 • 4. หนังสือรับรองเงินฝาก : ธนาคารและสําเนาบัญชีธนาคาร

ข้อกําหนดการขออยู่ต่อกรณีศึกษา
ในสถาบันการศึกษาของรัฐ

เอกสารประกอบการยื่นคําร้อง

 • 1. แบบฟอร์ม ตม.7
 • 2. สําเนาหนังสือเดินทาง
 • 3. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา : ระบุระยะเวลาการศึกษา ระดับหลักสูตร และผลการเรียน

ข้อกําหนดการขออยู่ต่อสําหรับช่างฝีมือ
หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อถ่ายทอดความรู้

เอกสารประกอบการยื่นคําร้อง

 • 1. แบบฟอร์ม ตม.7
 • 2. สําเนาหนังสือเดินทาง
 • 3. หนังสือรับรองและขออยู่ต่อ : จากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6 ข้อดีเมื่อใช้บริการกับ ETHAIVISA

ปรึกษาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เรามีบริการปรึกษาปัญหาวีซ่าฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาจากช่องทางต่างๆ จาก ETHAIVISA

มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการ ตั้งแต่ต้น-จนได้รับวีซ่า

มีทีมงานคอยดูแลให้บริการตั้งแต่ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง - จัดเตรียมเอกสาร - พาไปยื่นวีซ่า – จนได้รับวีซ่าเรียบร้อย ด้วยทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ง่าย รวดเร็ว สะดวกสบาย

เพราะเรารู้ขั้นตอนการทำวีซ่า ทำให้ลูกค้าของเราได้รับวีซ่าโดยง่าย สะดวกสบายและรวดเร็วจากบริการของเรา

ดูแลหลังการขาย

เราดูแลลูกค้าแม้จบการะบวนการวีซ่า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ ช่วยเหลือเรื่องวีซ่าฉุกเฉิน

บริการเสริมมากมายรองรับ ครบวงจรในที่เดียว

เรามีบริการเสริมต่างๆมากมายรองรับ เพื่อให้การยื่นขอวีซ่าหรือเวิร์คเพอร์มิทของคุณราบรื่น ไม่มีสะดุด

พร้อมให้บริการลูกค้าบริษัท ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กร

เราพร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าบริษัท,องค์กร ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา

ETHAIVISA ขอเสนอบริการต่ออายุวีซ่า อย่างมืออาชีพ
เรามีความเชี่ยวชาญในการดําเนินการต่ออายุวีซ่า

ด้วยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์ เราจะให้คําปรึกษา ตรวจสอบเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการยื่นขอและการอนุมัติ ต่ออายุวีซ่าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วย ETHAIVISA

เริ่มต้นการทำงานในประเทศไทยไปกับ ETHAIVISA

ให้มืออาชีพดูคุณ เพราะคุณคือลูกค้าคนสำคัญ ปรึกษาปัญหา ต่ออายุวีซ่า ฟรี คลิ๊กเลย

Customer Review

ธนพล ศิริวรัญญา

ผมทำเวิร์คเพอร์มิท เพื่อทำงานในอังกฤษกับอีไทยวีซ่าครับ ได้เล่มไว แถมราคาไม่แพง

จินตนา ดอกไม้หอม

ได้ยินคำว่าปรึกษาฟรี ก็เลยลองโทรมาคุยดูค่ะ แต่กลับได้บริการที่มืออาชีพมากๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ ทางทีมงานช่วยเหลือดีมากๆค่ะ มีเพื่อนบอกเพื่อนต่อแน่นอนคะ

Claire Gauthier

My friend recommended me to apply for a retirement visa in Thailand with this company. and received good advice And received impressive service. Thank you Khun Tis very much.

Albert & Chompoonuch Beaulieu

My wife and I received assistance in successfully applying for a visa to accompany us back to France. with professional service like this Very worthwhile.